Veranstaltung 2012

RROBOTNICY DEMOKRACI MIŁOŚNICY POKOJU

WEŹCIE UDZIAŁ W WALCE PRZYŁĄCZAJĄC SIĘ DO

AKCJI ANTYWOJENNEJ

WALKA KLAS ZAMIAST WOJNY ŚWIATOWEJ

DEKLARACJA

Broszura

Podjęliśmy wspólną walkę przeciwko niebezpieczeństwu wojny, która może zrodzić się na ziemi niemieckiej. Wielkie niemieckie koncerny i banki zagrażają życiu naszemu oraz naszych dzieci. Po dwóch przegranych wojnach światowych przygotowują kolejną. Pani kanclerz powiększonych Niemiec mówi o „wojnie“, którą znów prowadzą żołnierze niemieccy. Z czymś takim nie mieliśmy do czynienia od czasu drugiej wojny światowej - powiedziała i dodała - Sytuację taką znamy z opowieści naszych rodziców i dziadków. Powojenny czas pokoju dobiegł końca. Minęły czasy, kiedy nasi dziadkowie i rodzice opowiadali i ostrzegali; nadszedł czas, kiedy kolejne pokolenie w interesie niemieckich kapitalistów ma napadać na inne narody, a Europę zamienić w gruz i popiół. Siedemdziesiąt dwa lata od wybuchu drugiej wojny światowej, rozpoczętej napaścią na Polskę w dniu pierwszego września 1939, który NRD ogłosiło Światowym Dniem Pokoju, a związki zawodowe NRF dniem antywojennym, siedemdziesiąt trzy lata od aneksji znacznych obszarów Czechosłowacji, która była wstępem do wybuchu wojny i po podbiciu NRD przed dwudziestu jeden laty, Czechy znów zostały splądrowane, a z Polski uczyniono obszar natarcia armii niemieckich przeciwko Rosji. Dokonały tego te same niemieckie banki i koncerny, które dzisiaj wciąż mają głos i ponownie zapanowały nad Polską i Czechami.

Na własne oczy widzieliśmy, jak za sprawą wielkiego kapitału niemieckiego i jego państwa wyludnia się byłe NRD, a przemył upada; jak VW, Deutsche Bank & Co plądrują Czechy i Polskę, jak policja niemiecka i Bundeswehra zbroją Polskę na front przeciwko państwom byłego Związku Radzieckiego. My egzystujący w krajach ujarzmionych przez Niemcy nie jesteśmy w stanie żyć pod władzą Siemensa i niemieckich koncernów chemiczn ych. Nasze fabryki i szkoły, nasz kraj, nasza kultura, przyszłość nasza i naszych dzieci są niszczone. Mamy przed sobą przyszłość… - jednak tylko we wspólnej walce przeciwko niemieckim rycerzom wschodu.

Pytamy robotników i narody po obydwu stronach granic: Jakie korzyści płyną dla was z podbojów prowadzonych przez kapitał niemiecki? Aneksja NRD i dewastacja tamtejszego przemysłu, zniszczyły robotnikom w Niemczech Zachodnich ich stawki, zdrowie, renty; w zamian przeciwstawiono im państwo policji i wojska, które ponownie prowadzi wojnę przeciwko innym narodom i wam samym. Podbicie i splądrowanie Czech oraz Polski pchnęło miliony ludzi w otchłań bezrobocia i głodu, ponieważ należące do nich fabryki i ich własne państwa są okradane. Następcy Wehrmachtu oraz karne bataliony policji niemieckiej nękają ludzi w Polsce i stoją na granicy z Czechami, którą w sposób niedozwolony policja federalna wciąż przekracza. Wschodnioniemieccy robotnicy wciąż coraz bardziej degradowani są do roli zatrudnianych czasowo robotników-niewolników, a ich dzieci do mięsa armatniego zakazanego sztabu generalnego Bundeswehry.

Jesteśmy, podobnie jak wy, robotnikami, pracownikami oraz jak niektórzy z was młodzieżą rewolucyjną, jak wszyscy, którzy organizowali pochód antywojenny „Walka klas zamiast wojny światowej” i wyruszyli pięcioma historycznymi ciężarówkami w sześćdziesiątą szóstą rocznicę wyzwolenia do krajów; którym najbardziej zagraża imperializm niemiecki: dwa tygodnie z Berlina, przez Pragę do Gdańska i z powrotem do Berlina.

Wyludniony kraj i sceptycznie nastawieni ludzie - potrzeba im organizacji bojowej

Przed dwudziestoma laty powrócili do NRD wypędzeni w roku 1945 przestępcy wojenni z Deutsche Bank, z firm Krupp, Thyssen, Siemens, VW oraz Daimler; pod ich „opieką” okradane były fabryki, gospodarka rolna, kultura i szkolnictwo społeczeństwa NRD. Wraz z państwem zaanektowali cały kraj i pozostawili rumowisko gruzu, jakie pozostaje po przejściu wojny. W efekcie największej od końca XIX wieku wędrówki ludów byłe NRD opuściło ponad trzy miliony ludzi. Rzesze tych, którzy pozostali, wycofały się w swoje cztery ściany. Na zewnątrz panuje aparat przemocy z policją federalną, tajną policją BKA i ze sztabem generalnym armii niemieckiej; których zadaniem jest utrzymanie u jarzmie zaanektowanych; a wojna przeciwko narodom Polski, Czech i innych jest u nich na porządku dziennym. Każdy kilometr, który pochód „Walka klasowa zamiast wojny światowej“ przebył przez niemal opustoszałe miasta tętniącego niegdyś życiem NRD, dowodzi braku partii robotniczej, która prowadziłaby walkę przeciwko kulturowemu i gospodarczemu zubożeniu narodu. Kolejny cel, o którym przeczytać można na samochodach robotniczych pochodu antywojennego, brzmi:
W imię natychmiastowego zwrotu fabryk, kopalni, domów i dóbr. W imię całkowitego prawa do samostanowienia o sobie ludu NRD.

Tylko odłączenie się od RFN i odbudowa własnej gospodarki narodowej oraz rolnictwa zapewni żywność i kulturę milionom obywateli byłego NRD. Tylko odłączenie się zapewni bezpieczeństwo życia młodzieży, która jako oddział szeregowców Bundeswehry ma wyruszyć na wojnę światową. Odłączenie się osłabi zachodnioniemieckich prowokatorów wojny, natomiast robotnicy i narody NRD i Europy zyskają siłę w walce o świat bez wojny i faszyzmu, bez wyzysku i ucisku.

Kultura narodu czeskiego nie została pobity

Podobnie jak ludu NRD imperializm niemiecki nie pokonał ludności Czech. Na osiedlach robotniczych Pragi pochód akcji spotkał się z bardzo sympatycznym przyjęciem. Robotnicy uważnie czytali ulotki, przyglądali się ciężarówkom, oglądali plakaty i udzielali wsparcia akcji „Walka klas zamiast wojny światowej”. Pomimo ogromu złowrogiego bełkotu nowi władcy kraju; niszczyciele rewolucyjnych osiągnięć klasy robotniczej (stąd określanie ich kontrrewolucjonistami); nie są wszechwładni. Nawet znajdująca się w dziewięćdziesięciu procentach w rękach niemieckich prasa czeska nie była w stanie zwyciężyć z narodem. Zwyciężyć mogła międzynarodowa jedność komunistycznych, antyfaszystowskich i antywojennych organizacji i to pomimo faktu, że w tym momencie mają one jeszcze niewielkie rozmiary. Zwyciężyła ona Państwo Praskie które nie chciało, aby naród zauważył i usłyszał pochód. Przemowy i muzyka miały nie przekraczać czterdziestu ośmiu decybeli, a tym samym mieć głośność odpowiadającą hałasowi pralki. Robotnicy i twórcy akcji na ciężarówkach mieli być niewidoczni. Policja czeska opustoszyła jedną i druga ulicę, a obywateli państwa stłoczyła w przyulicznych rowach. Czego obawia się to państwo? Państwo, w tworzeniu którego w znacznym stopniu brała udział niemiecka policja, niemieckie sądy oraz niemieccy pracownicy wojskowi. Organizatorzy akcji antywojennej mieli przeprowadzić wiec na odległym parkingu, a nie na byłym Placu Armii Czerwonej. A dlaczego naród czeski miałby nie usłyszeć i nie zobaczyć przebiegu akcji antywojennej? „W imię wolności, która nie uznaje granic” - napisano na jednej z ciężarówek, a ta jedność nie zważa na żadne zakazy odnośnie międzynarodowej jedności robotniczej. Pochód był widoczny, a mówcy bez problemu przewyższyli skalą głosu najgłośniejsze praskie pralki - wszystko na byłym Palcu Armii Czerwonej. Każdy zrozumiał: międzynarodowa jedność klas robotniczych i narodów może zdobyć świat!

Jednak zdobyć ten świat można tylko poprzez wspólną walkę z niemieckimi monopolami i ich państwem (największym przestępcą wojennym minionego stulecia), które w roku 1990 weszły do kraju, który okupowały już w roku 1938 i ograbiły go na użytek niemieckiej wojny światowej. Państwo niemieckie; za sprawą którego w czasie drugiej wojny światowej pomordowano trzysta sześćdziesiąt tysięcy Czechów i Słowaków, a pięćset pięćdziesiąt tysięcy wysłano do pracy przymusowej w niemieckich fabrykach wojennych, w roku 1993 sprowokowało podział silnej Czechosłowacji na dwa słabe państwa, a policję niemiecką oddelegowało do stworzenia granicy. Łatwy łup dla VW i Deutsche Bank i Co. Łatwy sposób dla państwa niemieckiego na okupację Czech i podporządkowanie go przyszłej niemieckiej gospodarce wojennej. Już dzisiaj produkuje się nie to, co służy narodowi, lecz to, co przydatne zagranicznym, a przede wszystkim niemieckim imperialistom. Za głodowe pensje robotnicy składają samochody w VWSkoda, jednak produkt ich pracy jest wysyłany za granicę. Wielka część ziem rolniczych jest w rękach niemieckich, które siłą rąk rolników czeskich uprawiają rzepak przeznaczony na niemiecką benzynę. Przemysł i gospodarka rolna nie służą już czeskiemu narodowi, ale zwiększaniu maksymalnych profitów niemieckich koncernów, co powoduje rozbudzenie w nich jeszcze większej żądzy.

Nie pozwólcie, aby Polska ponownie stała się obszarem przemarszu niemieckiej wojny światowej!

Podbicie Polski przez zachodnioniemieckie państwo (niemiecki imperializm) jest w tym przypadku o wiele bardziej zaawansowane niż w przypadku Czech. Bundeswehra, następca zbrodniczego Wehrmachtu, po aneksji NRD, nie tylko stoi na granicy z Polską. Od połowy lat dziewięćdziesiątych niemiecki but wojskowy znów koczy po polskiej ziemi, którą doszczętnie spustoszył w roku 1945, a z której przepędziła go Armia Czerwona i polscy powstańcy płacąc niezwykle krwawą ofiarę. Oficerowie i żołnierze 1 Dywizji Pancernej armii niemieckiej stacjonowali w Szczecinie (wcześniej Stettin), teraz organizują armię polską jako armię zawodową na korzyść interesów niemieckich i ponownie przygotowują polską ziemię jako obszar natarcia przeciwko dzisiejszej Rosji. Ochrona państwa mobilizuje siły cywilne dla wojny niemieckiej. Jak pomocnik obrony przeciwlotniczej na naczepie za ciężarówką z rakietą, Bundeswehra organizuje dzisiaj organizację do zwalczania strajków THW oraz ponad trzy miliony członków zrzeszonych w cywilnych organizacjach humanitarnych od Czerwonego Krzyża po drużyny straży pożarnych w ”Heimatschutz” (ochrona ojczyzny) przeciwko strajkom, demonstracjom i powstaniom w kraju oraz za granicą. Narody nie zapomniały, że był to prekursor THW (Techniczna Pomoc Awaryjna), który po powstaniu z roku 1944 zrównał Warszawę z ziemią pozostawiając zgliszcza. Policja niemiecka, której poprzednicy w bestialski sposób unicestwili miliony Żydów i setki tysięcy opozycjonistów, od roku 1992 ma w Polsce patrole i znów aresztuje polskich obywateli. Już dawno temu policja federalna i policje landów NRD dzięki nieustającej praktyce przejść granicznych, zbudowały w polskim aparacie policyjnym wraz z polskimi policjantami piątą kolumnę. Nam, uczestnikom pochodu antywojennego, dane było zobaczyć to na własne oczy, gdy z okazji powyższego pochodu policja niemiecka chciała wkroczyć na terytorium polskie. Przed sądem i na miejscu, międzynarodową jednością akcji wywalczyliśmy dla policji niemieckiej zakaz przekroczenia granicy polskiej. W zgodzie z wezwaniem na tablicy za pomocnikiem obrony przeciwlotniczej „W imię przyjaźni narodów. Przeciwko ponownym przestępstwom ze strony niemieckiej policji federalnej. Precz z Polski, Czech i zaanektowanego NRD.” Nie tylko państwo niemieckie chwyta naród polski za gardło, aby skierować je na własny kurs wojenny. W duszącym uścisku niemieckich banków, jako wierzyciel RFN od lat siedemdziesiątych, naród polski spłaca RFN miliardowe odsetki. W chwili obecnej każda czynna zawodowo osoba przeciętnie przez dwa miesiące w roku (płace netto) pracuje wyłącznie na odsetki zadłużenia państwa w bankach międzynarodowych, a szczególnie w niemieckich. Nie Polacy okradają Niemców jak celem podjudzania do wojny na zachód od Odry każdego dnia kłamią prowokatorzy i cała niemiecka sfora nacjonalistyczna, to niemiecki kapitał finansowy okrada miliony pracujących Polaków, którym zabiera jedzenie ze stołu, ogrzewanie zimą i narusza suwerenność państwa polskiego. Ten okradziony i wygłodzony naród naprzeciw pochodowi akcji antywojennej wyszedł z zainteresowaniem i jawnymi przejawami sympatii. Wciąż znakiem robotników jest uniesiona pięść.

Robotnicy NRF i wcielonego NRD, sięgnijcie po znak jedności robotniczej z Polski i Czech. Wasi wyzyskiwacze i ciemiężyciele, banki i koncerny, już dzisiaj szaleją w Polsce, Czechach i innych krajach. Im więcej zdobywają, tym gorzej wam się powodzi. Po zrabowaniu NRD i okupacjach w krajach Europy Wschodniej ich wyprawa wojenna zatrzymała się. Pokojowo już nic się nie osiągnie. Krupp, Siemens, Daimler i Deutsche Bank szykują się do trzeciej wojny światowej, w której dla miliardowych zysków garstki ludzi ma zostać poświęcone życie nasze i naszych dzieci. Łączcie się, organizujcie w zakładach, na ulicy, z waszymi kolegami z zaanektowanego NRD, z Polski, Czech i innych państw, wszystko przeciwko prowokatorom wojny we własnym kraju. Robotnicy świata stanowią wielką klasę, która wspólnie działając może zdobyć świat. Robotnicy i Ludów Polski, Czech i Niemiec|:

Waszym wspólnym wrogiem jest imperializm niemiecki!
Wykuwajcie waszą jedność poprzez walkę klas
z prowokatorami trzeciej wojny światowej!
Weźcie udział walce w ramach
akcji antywojennej
„Walka klas zamiast wojny światowej”!
PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW,
ŁĄCZCIE SIĘ!

Aktionsbüro „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“ in Aktionseinheit mit Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, Arbeits- und Koordinationsausschuss der Ersten Arbeiter- und Gewerkschafter-Konferenz gegen den Notstand der Republik, Freie Deutsche Jugend, 30 Kollegen aus IG Metall Vertrauenskörper und Belegschaft BMW Werk Regensburg, 35 IG Metall Vertrauensleute und Betriebsräte von Mercedes Werk Bremen, Mitglieder der IG Metall Vertrauenskörperleitung Jungheinrich Norderstedt, IG Metall Vertrauenskörperleitung manroland Offenbach, IG Metall Kollegen Mercedes Benz Werk Wörth - GLC Germersheim, Jugendaktionsausschuss - Notstand der Republik, Agitproptruppe Roter Pfeffer u. Mitglieder des Brecht-Jugendprojekts „Mutter Courage und ihre Kinder“, Revolutionärer Freundschaftsbund e.V. und weitere, Tschechische Republik: Klub českého pohraničí - KčP (Klub des tschechischen Grenzlandes - KCP), Komunistický svaz mládeže - KSM (Kommunistischer Jugendverband - KSM), usw., Republik Polen: Kommunistyczna Partia Polski (Kommunistische Partei Polens), usw.

Banner Klassenkampf statt Weltkrieg