30 členů podnikové rady a důvěrníci, BMW Regensburg

Prohlášení o podpoře akce Třídní boj místo světové války V prohlášení odborářů IG Metall v BMW Regensburg u příležitosti protiválečného dne 2002 se uvádí: „Zastavíme ty, kteří se z Německa opět usilují sahat na svět. Rázně se postavíme na odpor nebezpečí, aby v Německu nebyla potřetí zapálena pochodeň války, která by uvrhla do záhuby národy světa i nás samotných.“
Politický vývoj v Německu ukazuje víc než v minulosti na nebezpečí třetí světové války, která by měla svůj původ opět v Německu.
Německý zbrojní průmysl se dnes opět vzmáhá. Německo je na třetím místě mezi zeměmi s největším podílem na celosvětovém zbrojářském exportu.
Bundeswehr se již dávno proměnil na armádu, která vede válku po celém světě. Jedná se o hospodářské zájmy, o suroviny a mocenský vliv.
Konkurenční boj o suroviny, odbytiště a zóny vlivu vede vždy k imperialistickým válkám.
V Německu je Bundeswehr zastoupen na školách, univerzitách a v učňovských dílnách, aby tam organizoval nábor mládeže pro vojenské řemeslo.
Jsou na úřadech práce, aby těm, kteří práci nedostanou, nabídli ocelovou přilbu.
Akční spojenectví “Pohřeb aneb NEBESKÁ ČTYŘKA“ společně se Svazem dělníků za obnovení KPD, Pracovním a koordinačním výborem, odboráři z IG Metall manroland Offenbach, 35 důvěrníky IG Metall a členy závodní rady Mercedes v Brémách a dalšími
plánují 8. května 2011 odstartovat akční pochod z Berlína směrem na Prahu a do Polské republiky. Tento pochod má varovat a objasňovat.
My, dělníci a odboráři z BMW Regensburg podporujeme boj proti zbrojení, militarizmu a válce, protože je dnes ještě nutnější než kdysi.

Vítáme tuto akci a přejeme jí velký úspěch.

Německý svaz volnomyšlenkářů - Zemský svaz Durýnsko reg. spolek

Zemský svaz Durýnsko Německého svazu volnomyšlenkářů (DFV) podporuje vaši akci, obzvlášť myšlenku, která je ve vaší brožurce formulována jako třídní boj proti původcům krizí a válek. Proti těmto silám je třeba vždy a všude klást odpor tak, jak to prokazuje vaše důvěryhodná protiválečná akce.
... Přejeme vám ve vaší činnosti mnoho úspěchů!
Se solidárním pozdravem

Dipl. Päd. Gottfried Schunke

zemský předseda

Poslankyně Bundestagu, DIE LINKE

Je nutné, aby se kladl odpor militarizaci společenského života v Spolkové republice. Ještě stále se proti vůli většiny obyvatelstva nachází Bundeswehr v Afghanistánu, v dohledu není ani opakovaně slibovaný začátek odsunu. Nynější reformou se má Bundeswehr stále víc přetvořit na globální intervenční armádu, která má zabezpečit ekonomice suroviny a obchodní cesty. V neposlední řadě je Spolková republika, jak se nedávno ukázalo, třetí největší exportér zbraní na světě, který uzavřel nebo uzavírá miliónové obchody se svrženými nebo potápějícími se diktátory v arabském prostoru. Mírové aktivity takových iniciativ jako je „Nebeská čtyřka“ potřebujeme více než kdykoliv jindy.

Dr. Dagmar Enkelmann

Proti nouzovému stavu republiky v odborech IG Metall Frankfurt a ver.di Frankfurt

Německý velkoprůmysl a německé banky si území bývalé NDR po roce 1990 mezi sebou rozdělily a expandovaly dál, do sousedních zemí jako Polsko a Česká republika. Dělníky v těchto zemích vykořisťují a snaží se je manipulovat proti sobě, když hrozí: Nebudete-li pracovat levněji a rychleji, přesuneme výrobu na Východ. Proti tomu pomůže jenom náš společný boj za stejná práva, mzdy a pracovní podmínky.

Německé koncerny však exportují nejen kapitál a zboží do zemí jako Polsko a Česká republika, exportují tam také Bundeswehr, spolkovou policii, tajnou policii BKA (Spolkový kriminální úrad), domobranu a ohrožují tamější národy. Chtějí opět využít teritorium Polska a České republiky jako základnu pro nástup vojska proti Rusku? Nezapomeňme: Kvůli dobytí Ruska a dosažení maximálních zisků německý velkokapitál rozpoutal již dvě světové války. Smíme dnes důvěřivě doufat, že to potřetí neudělá? Ne, musíme být bdělí. Musíme vést boj společně s dělníky a národy Polska, České republiky a jinými, za svět bez válek a fašismu, bez vykořisťování a útlaku.

My, kolegyně a kolegové, všichni členové odborářské pracovní skupiny „Proti nouzovému stavu republiky v odborech IG Metall Frankfurt a ver.di Frankfurt“, vítáme mezinárodní protiválečnou akci „Třídní boj místo světové války“, budeme ji propagovat v podnicích a odborech, agitovat pro účast a někteří z nás tam přijedou osobně. Na shledanou 8. května v Berlíně!

Svobodná německá mládež Sasko

My, FDJ Sasko, podporujeme slovem i činem Třídní boj místo světové války.

Slovy pomáhat dalšímu šíření této akce nejen uvnitř naší organizace, ale také za její hranice. Pomáhat slovy, jaká jsou i v následujícím prohlášení: Z dějin je nám známo, jak se německý imperializmus/militarizmus již dvakrát pokusil o řešení krize podobné té, ve které se navzdory všem krásným řečem právě nacházíme.

Jenomže dějiny učí také odvaze ke změně, kdy se člověk stává aktivním, když pozná věci a jejich pozadí a souvislosti. A kdo jiný než my to dokáže účinně změnit? Ať už je to učeň, nezaměstnaný, nebo člověk v pracovním procesu.

Účastníme se akce Třídní boj místo světové války, jak na její přípravě, tak i na její realizaci

Přátelství!

SDAJ Leipzig

„(...) Ne ekonomickému a společenskému systému, který stále znovu vyvolává nebezpečí imperialistických světových válek! (...) Hlavní nepřítel je stále ve vlastní zemi!
Třídní boj místo světové války!“
(Z prohlášení k solidaritě SDAJ Leipzig)

Vedení důvěrníků odborů IG Metall, Mercedes Benz Werk Wörth-Germersheim

Drahé kolegyně a drazí kolegové, milé aktivistky a milí aktivisti mezinárodní protiválečné akce „Třídni boj místo světové války“, my, odboráři IG Metall VKL Daimler AG, závodu Mercedes Benz Wörth-Germersheim, vítáme a podporujeme vaši angažovanost v této době celosvětových protestů proti útlaku a mučení. Dennodenně nám v mediích ukazují, že i dnes se bohužel ještě stále vedou války, dokonce proti vlastním obyvatelům. Proto nás zneklidňují některá politická rozhodnutí posledních let v Německu, jako civilně-vojenská spolupráce, vznik okresních styčných velitelství atd., která by mohla znamenat obrat k militarizaci civilních pomocných organizací v naší zemi, k jistému druhu „domobrany“.
Solidarita by se neměla zastavit před bránou závodů resp. na státních hranicích. Proto je o to významnější, abyste svoje informace a objasňování těchto postupů šířili i přes hranice.
Přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší práci.

Vedení důvěrníků odborů IG Metall, manroland, Offenbach

Podporujeme akci „Třídní boj místo světové války“, protože ji považujeme za prostředek k varování před válečným nebezpečím vycházejícím z Německa.
Jako odboráři jsme antimilitaristé a pacifisté a jsme povinni vyvodit důsledky ze zločinecké historie naší země. Nikdy více fašismus! Nikdy více válku! Tato přísaha si vyžaduje bdělost dělnické třídy před novou světovou válkou, abychom včas zastavili válečné štváče.

Když vedení našeho podniku v roce 2006 vydíralo dělníky v Offenbachu hrozbou přesunutí pracovných míst do Tarnowa v Polsku, jestliže nebudou souhlasit s krácením mzdy, u některých se tenkrát kromě obav o pracovní místo objevil také šovinismus a nepřátelství vůči polským dělníkům. Dělnická třída není prosta takových neduhů.
Šovinismus je prostředek vládnoucích k štvaní dělníků proti sobě navzájem. Proto vítáme, že akce „Třídní boj místo světové války“ v květnu 2011 povede i do České republiky a Polska, aby se tím pokročilo v sjednocování dělníků přes hranice.

S bojovým pozdravem

Za vedení odbořárských zmocněnců
Rainer Herth
předseda VKL
manroland Offenbach
2.2.2011

Revoluční svaz přátel

Revoluční svaz přátel, registrované sdružení, (RSP) je jako antifašistická organizace a obránce politického dědice Ernsta Thälmanna s jeho německými a českými členy a sympatizanty, v souladu s akčním úřadem „Pohřeb nebo nebeská čtyřka“; která podpoří k 66. výročí osvobození od fašismu v květnu plánovanou protiválečnou akcii Berlín–Čechy-Polsko- Berlín.
Vidíme naši účast, a to zejména při mobilizaci veřejnosti na území Německa a České republiky, v dvojjazyčném šíření letáků akčního úřadu, jakož i šíření politického zájmu a činnosti v naších vlastních informacích. Budeme rovněž žádat naše spřízněné levicové organizace o podporu v oblasti public relations.

Svaz mladých komunistů Československa

Evropu obepíná hrozba militarizace, fašizace a fašizmu. Od militarizace a fašizmu je jen krůček k válce. Historie Evropy je historií válek, kterými vždy trpí pracující, starci a děti a na nichž bohatne úzká skupinka finančních oligarchů. Otcem těchto válek je agresivní kapitál. Imperialistická EU je v současné době ovládána zejména německou buržoazií, to se týká i těch zemí, které mají z minulosti trpké zkušenosti s nacistickou okupací, kolonizací německým kapitálem a hromadným vražděním. Akce Klassenkampf statt Weltkrieg, pořádaná v Německu pokrokovými a antiimperialistickými silami v čele s FDJ, má za úkol upozornit na podíl německé buržoazie na rozpoutání dvou světových imperialistických válek, na nynější kolonizaci ČR a Polska německým kapitálem a na hrozby, které z této třídní podstaty vyplývaly a vyplývají pro velkou většinu národů.

Svaz mladých komunistů Československa se plně ztotožňuje s myšlenkou třídní internacionální solidarity německých přátel s českými a polskými pracujícími, vyjadřuje podporu této akci v ČR, budeme se na ní přímo podílet a seznamovat s jejími cíli ostatní organizace a širokou veřejnost.

Prohlašujeme, že je nanejvýš vhodná doba, aby si pracující začali uvědomovat svého skutečného nepřítele, jímž nejsou jiné státy či rasy, ale třída vykořisťovatelů. Hrátky mocných tohoto světa již zacházejí za hranici, jež by naše planeta byla schopna unést. Je v zájmu celého lidstva, aby mocichtivá vrchnost současného řádu byla smetena rozhodnou vůlí většiny lidu a aby byl nastolen pokrokový mírový světový řád, socialismus!

Třídní boj místo světové války!

Za mír, pokrok a socialismus!
Svaz mladých komunistů Československa

Linksjugend ['solid] Meklenbursko-Přední Pomořansko

V době, kdy se uzavírají dohody o spolupráci ministerstva kultury s Bundeswehrem, v době, kdy důstojníci mají převzít úlohu pedagogů, v době, ve které se krátí sociální dávky a ve které náhradní služby se pociťují jako trest, když člověk odmítne službu se zbraní jako „pracovní nabídku“, v době, kdy se vojenství v nejlepším vysílacím čase jednostranně propaguje jako napínavé a dobrodružné, v době, kdy Bundeswehr spolupracuje s informačními centry SRN pro volbu povolání, aby prezentoval tento „smrtelně zábavný džob“ jako normální alternativu nezaměstnanosti a bezperspektivnosti – v této době člověk pozná, že existuje něco jako skrytý nástup. Tato velkoplošná mobilizace „humánních zdrojů“ neprobíhá tak náhodně, jak se nám to snaží namluvit, nýbrž prosazováním ekonomických zájmů SRN ve světě.
Války se nevedou proto, aby se stavěly školy a emacipovaly ženy, ale pro zabezpečení obchodních cest a přírodních zdrojů.

... Vystupovat proti válce proto také znamená útočit na ekonomické zájmy země, ve které žijeme, klást odpor a být solidární s těmi, kteří chtějí s námi dosáhnout mír na světě.
Proto podporujeme kampaň Třídní boj místo světové války.
...
Zemské shromáždění členů linksjugend ['solid] Meklenbursko-Přední Pomořansko

Světová odborová federace

Pozdravné poselství od Světové odborové federace Nejdříve bychom vám chtěli pogratulovat k iniciativě komunistické organizace ve Vaší zemi a k akčnímu průvodu proti válce pod názvem „Třídní boj místo světové války“, konaný dne 8. května a procházející několika evropskými zeměmi. Slibujeme, že evropská kancelář Světové odborářské federace bude tuto vaši kampaň podporovat.
Lidstvo bohužel v současné době čelí nejen finančním problémům, ale také nebezpečí vojenských útoků, kterými by mohly být slabé země dále oslabovány vládnoucími zeměmi a spolky. Jako třídně uvědomělé odborové hnutí odsuzujeme veškerá jednání, která přinášejí do světa nestabilitu. Od našeho založení je naším cílem, aby pro lidstvo na celém světě zavládl mír a pokrok. Zadruhé prosíme vaši organizaci, aby vydala oznámení, ve kterém bude podrobně uveden program vaší kampaně. Tyto informace následně zveřejníme na naší webové stránce. Přeji vašim nadcházejícím bojům mnoho úspěchu.

Cleanthes Cleanthous
Evropská kancelář

Sovětský voják

IVítám Vaši akci „Třídní boj místo světové války“. Této letošní akce se ze zdravotních důvodů nemohu bohužel zúčastnit. ....
(...) Otázky válek a míru se staly nejdůležitějšími otázkami světové politiky. Imperialisté mají jediný cíl: Uloupit bohatství národů. (...) Mnohokrát Vám děkuji i jménem bývalých sovětských vojáků zato, že lidem ukazujete válečná nebezpečí. (...) Trasa Vašeho pochodu je zajímavá, jelikož nese mezinárodní charakter. Ale také proto, že vede městy a ulicemi Polska a Německa, kterými jsem já sám prošel.
Váš cíl zasluhuje poděkování a je aktuálnější jako nikdy dříve. Velice Vám děkuji.
Alexej Afanasjewitsch Piskunow bývalý sovětský voják a účastník II. světové války.

Francouzský bojovník odboje

Drazí soudruzi,
Vaší odvážné protiválečné akci patří má plná solidarita. Zúčastnili jsme se této akce 13. a 14. května 2006 v Berlíně a Postupimi – a tím i nezapomenutelného představení „Legendy o mrtvém vojákovi“ od Bertolta Brechta; jakož i 10. a 11. května 2009 v Norimberku.
... Více než kdykoliv jindy jsme přesvědčeni o možnosti postavit se na odpor proti nebezpečné renesanci neonacismu v našich zemích, proti militarizaci pod záštitou Evropské unie a NATO; renesance, které v sobě skrývá riziko nových konfliktů. Ve Francii statečně bojujeme proti banalizaci nacismu a proti zlehčování válečných zločinů SS zvlášť ve městech Tulle, Oradoure-sur-Glane a Maillé.
Jménem kolektivu Maquis de Corréze, jménem Francs-tireurs et partisans, které byly hroty francouzské résistance, přeji akčnímu pochodu „Třídní boj místo světové války“ mnoho úspěchů.
S bratrskými pozdravy
3. března 2011
Pierre Pranchére
ve věku 15 let francouzský francs-tireur a partyzán
čestný poslanec

Pozdravný projev New Communist Party of Britain (Nová komunistická strana Velké Británie)

... „Třídní boj místo světové války“ klade nejdůležitejší otázku, s kterou je dnes dělnická třída konfrontována všude na světě. Otázku plánů imperialistů týkajících se nového rozdělení světa, intenzifikace plenění a vykořisťování třetího světa, zatímco se zároveň stupňuje vykořisťování a utlačování dělnické třídy v hlavních imperialistických zemích -v Evropě, Japonsku a USA.

... Boj za mír je součástí boje za socialismus. Jsme si jisti, že váš pochod přes tři země bude významnou součástí protiválečné kampaně v srdci Evropy.

S bratrským pozdravem
Andy Brooks
generální tajemník

„Zemský svaz „Linksjugend ['solid] Thüringen“ podporuje medzinárodní protiválečnou akci „Třídní boj místo světové války“.

Jako antimilitaristický svaz mládeže důsledně vystupujeme na odpor proti válkám, zvlášť proti těm, které vedou německé vlády. Chceme varovat obyvatelstvo před následky současných a příštích válek.
Další vyzbrojování Bundeswehru, vytvoření armády vojáků z povolání, soustavné rozšiřování vojenských kapacit a permanentní militarizace společnosti v nás vzbuzují obavy, že německé vlády ve svých snahách po ekonomické moci počítají s dalšími a většími válkami a že jsou také připraveny takové války i vést.
Chceme pomáhat tomu zabránit.
Přispíváme k tomu, že se vytváří velké důsledné spojenectví proti válečnému kurzu vlády. Stále znovu jsou kapitalistické ekonomické krize výchozím bodem velkých válek, v minulém století měly dvě války svůj původ v Německu.
Společně ve spojenectví chceme přes hranice SRN zabránit novým lidským bitvám.
Nedáme se vyprovokovat proti lidem jiných zemí a nepotáhneme proti nim do války.
Budeme podporovat mezinárodní protiválečnou akci „Třídní boj místo světové války“ tím.
... Schváleno dne 16.01.2011 koordinační radou „Linksjugend ['solid] Thüringen“.

Komunistická strana Polska

Komunistická strana Polska (Komunistyczna Partia Polski) podporuje protiválečnou demonstraci „Třídní boj místo světové války“ uskutečněnou formou pouličního putovního divadla, organizovanou u příležitosti 66. výročí osvobození od fašistické okupace.

Tato akce přiblíží obyvatelům míst na trase pochodu fakta o tragických dějinách, jejichž počátek se datuje Mnichovskou dohodou. Pomůže přitom pochopit, co je nutné, včetně nutnosti spolupráce polských a německých dělníků. Pomůže poznat aktuální nebezpečí pro mír a přispívá k vytvoření vlastního postoje proti válce.

Pomáhá přitom především pochopit, že na obou stranách hranice žijí lidé, kteří si v žádném případě nepřejí, aby se ještě jednou zopakovala největší tragédie lidstva - jakou byla Druhá světová válka a politika III. říše -, která vedla k nepředstavitelnému utrpení lidí, zvlášť dělnícké třídy.
Krzysztof Szwej
Předseda Komunistické strany Polska

Důvěrníci, členové podnikových rad a kolegové, závod Mercedes Brémy a Hamburg

Nikdy více fašismus, nikdy více válku.
My, 35 důvěrníků IG Metall a členů závodní rady Mercedes v Brémách, stojíme za touto přísahou, kterou složili ti, kteří přežili koncentrační tábor Buchenwald, a která nás opět vyzývá k odporu proti hrozícímu válečnému nebezpečí. Abychom upozornili na rostoucí nebezpečí války, účastníme se aktivně na akci Třídní boj místo světové války. Myslíme si, že vláda v Berlíně společně s kapitálem využívají hospodářskou krizi na prosazování masivního snižování platů. Tím se dostala v Německu velká většina dělnické třídy a dělnická třída v evropských zemích do existenční nouze.
Naši polští a čeští kolegové v závodech bojují proti nízkým mzdám, protože již nejsou schopni uživit své rodiny. Tato nouze a zoufalství se musí stát naší vlastní. Ne ze soucitu, ale proto, že bída našich kolegů z Polska a České republiky je zítra naše bída. Každým triumfem kapitalistů ztrácíme nejenom my, ale také lidé Polska a České republiky. Naše heslo musí proto znít: „Tři země, jeden prapor, jeden nepřítel, jeden boj, jedno vítězství“.
Vláda v Berlíně využívá krizi k masivní přestavbě státu a k „nové strukturalizaci“ Bundeswehru, který má sloužit k přípravě války proti jiným národům.
Stále víc vidíme nebezpečí 3. světové války, která by opět mohla vzplát z německé půdy. Německé ozbrojené síly jsou opět nasazovány na celém světě pro zabezpečení surovin a nadvlády v Evropě. Již dvakrát vedly hospodářské krize k válkám, které začaly na německé půdě. Nedovolíme, aby se to opakovalo potřetí. Zato bojujeme a podporujeme akci Třídní boj místo světové války.
35 důvěrníků a členů závodní rady Mercedes v Brémách
2 důvěrníci a 3 kolegové v podniku Mercedes Werk Hamburg

Komunistický svaz mládeže Česká republika

Účast Komunistického svazu mládeže na akci „Třídní boj místo světové války“ je součástí antiimperialistických aktivit KSM, které představují jeden z pilířů naší organizace. Boj proti imperialistické trojce EU, USA a NATO, proti jejich politice agresí, okupací je zapotřebí hodit na misku vah frontového boje v našich vlastních zemích.
Vládnoucí třída České republiky nese svou část zodpovědnosti. A není náhoda, že naše země byla vtažena do NATO potom, co vládnoucí třída odmítla veřejné hlasování o účasti nebo neúčasti, jen 12 dnů před agresí proti Jugoslávii. Není náhoda, že potom, co Československo podporovalo osvobozovací boj národů, na které útočil imperialismus 40 let, bylo nyní po zvrhnutí socialismu nasazeno v rámci imperialistických agresí a okupací žoldnéřské vojsko armády České republiky.
Není náhoda, že vládnoucí třída nynější České republiky moc ráda souhlasila vyhovět žádostem USA o armádní zařízení tzv. raketového obranného systému, který absolutní většina našeho obyvatelstva odmítá. S vývojem krize kapitalistického systému nás vtahují na pokraj nových světových konfliktů za účelem rozdělení surovinových zdrojů a trhů.
Není náhoda, že 20 let po opětném nastolení kapitalismu v naší zemi patří 70 procent hospodářství zahraničnímu kapitálu. Německému a rakouskému kapitálu se povedlo přivlastnit si významnou část bohatství naší dobyté vlasti. Kontrolují dnes například velkou část bankovního sektoru, tisku, energetického sektoru, medií a tradiční vlajkovou loď naší ekonomiky – automobilku Škoda. Německý velkokapitál vlastní v České republice zrovna tolik jak tzv. český kapitál – přibližně 30 procent.
Místo ekonomiky, která patřila lidem naší země a která maximálně uspokojovala jejich potřeby a byla vysoce vyvinuta, zřítili jsme se do kruté reality neokolonizace a velká část pracujícího obyvatelstva bojuje o holou existenci. Jen důsledný boj proti kapitalismu a vítězství nad jeho imperialistickými strukturami opět otevře bránu k politické a ekonomické moci „dolních 10 milónů“ pracujícího obyvatelstva.

Vítězství nad ozbrojenými silami imperialistických agresorů!
Socialismus nebo barbarství!
Komunistický svaz mládeže

Klub českého pohraničí

Vážený příteli,
vedení Národní rady občanského sdružení Klub českého pohraničí se plně ztotožňuje s Vaší protiválečnou akcí a s realizací její části na území České republiky dne 10. května 2011.
Pomník padlým ochráncům československých státních hranic je umístěn ve vesnici Cínovec, která je místní částí města Dubí. Cínovec je hraničním
přechodem mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou. Nachází se těsně u státní hranice, proti obci Zinnwald-Georgenfeld na německé straně.
Příjezd je možný po silnici B 170.
Pomník byl postaven za peníze získané dobrovolnými příspěvky členů a sympatizantů Klubu českého pohraničí a byl odhalen 26. října 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku Československa. Je věnován památce československých občanů, kteří jako příslušníci československé armády,
finanční stráže, četnictva před okupací Československa v březnu 1939, československé armády, Sboru národní bezpečnosti (policie) a Pohraniční stráže po obnovení Československa v květnu 1945 položili život při ochraně a při obraně československých státních hranic v době od roku 1918 do roku 1992.
Listinné dokumenty vztahující se k československému odporu proti nacistické okupaci nemáme a nepodařilo se nám je zajistit.
Jsme připraveni podílet se na zajištění účastníků při vašem vystoupení v Praze na Václavském náměstí. Bude-li z vaší strany zájem, vystoupí spolu s vašimi řečníky i představitel Klubu českého pohraničí, případně i některého
z dalších občanských sdružení.
Prosím o sdělení přibližného času dojezdu vaší kolony do Cínovce a času příjezdu do hlavního města Prahy a času vašeho vystoupení na pražském Václavském náměstí.

Přejeme vše dobré, těšíme se na setkání a na další spolupráce. Jsme potěšeni možností korespondence v českém jazyce.

Ing. Karel Janda

Je dobré, že „Pohřeb aneb NEBESKÁ ČTYŘKA“ je opět aktivní u příležitosti 66. výročí osvobození od nacistické nadvlády. Existuje mnoho důvodů k varování před fašistickými aktivitami. Někdy jsou trochu „skryty“, jak ukazuje následující přiklad.
Aktuální krize energie, ropy a atomu a její „řešení“ ve Spolkové republice bezprostředně navazuje na „Říšský zákon o energetickém hospodářství“ z roku 1935. Ten byl tenkrát základem krádeží energie a ropy a nasazení fašistických vojsk na Kavkaze ještě dlouho předtím, než nacisté stáli před Moskvou. Tento zákon podporující energetické monopoly převzala Spolková republika doslovně, slovíčko „říšský“ bylo nahrazeno slovem „spolkový“ a tak zůstal bez dalších změn v platnosti až do roku 1998. Tak byly vytvořeny monopoly RWE a EON. Ty ovládají spolkovou vládu, vytvářejí dnes trh s elektrickým proudem v rámci hospodářského imperialismu v Polsku, znovu chtějí pokračovat v krádežích energie na celém světě a proti vůli obyvatelstva provozují zastaralé atomové reaktory a zahrávají si se životem mnoha lidí. V době nacismu se problémy energie zabývala kromě jiných firma IG Farben, která v Osvětimi provozovala vlastní koncentrační tábor („Bunawerk“); dnes její nástupnické společnosti vystupují globálně v poněkud modernějším rouchu. Zabránit „řešení“ energetických otázek vojenským nasazením ve vnitrozemí a válkou v jiných zemích je součást dnešního boje proti fašismu. Proto je akční pochod „Pohřeb aneb NEBESKÁ ČTYŘKA“ i v roce 2011 tak důležitý.

Diethardt Stamm,
Předsednictvo Táborové společenství Osvětim - Kruh přátel Osvětimců r. s.

Komunistická strana Polska

Proti politice drancování polské vlády, neustále rostoucí nezaměstnanosti, státní zadluženosti, diktované právě imperialistickými bankami, bahnu korupce je navzdory současnému ochromení a dezorientace lidu v naší zemi třídní boj nevyhnutelný. Proti rostoucímu štvaní proti jiným národům potřebují dělníci a lid v Polsku internacionalismus dělníků. Vzhledem k tomu, že německý imperialismus už opět téměř zabral Polsko, musíme společně bojovat. Proto podporujeme mezinárodní protiválečnou akci „Třídní boj místo světové války“.

Delegace Komunistické strany Polska na mezinárodním setkání mladých aktivistů, Lipsko, duben 2011